วิสัยทัศน์ (VISION)


นโยบายสำนักงานตำรวจ , ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน

นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบายหลัก

1. การรักษาสถาบันสูงสุดของชาติ
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
3. การอำนวยความยุติธรรม
4. การบริการประชาชน
5. การรักษาความมั่นคงของชาติ
6. การบริหารจัดการที่ดี

นโยบายเร่งด่วน

1. การรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การพัฒนาสถานีตำรวจ
3. การปราบปรามยาเสพติด
4. การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
5. การปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
6. การป้องกันอาชญากรรมที่กระทำต่อสาธารณสมบัติ
7. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
8. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
การป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 3

ตำรวจภูธรภาค 3 และประชาชนรวมเป็นหนึ่ง มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่การให้บริการ
ที่ดี ธำรงไว้ซึ่งหลักคุณธรรมของการบังคับใช้กฎหมาย

วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

เสริมสร้างภาพลักษณ์ พิทักษ์ปวงประชา พัฒนาการบริหาร บูรณาการทันสมัย
ปราบปรามป้องกันภัย ประชาชนทั่วไปเป็นศูนย์กลาง

 


.......................................